Zvláštní užívání místní komunikace

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

  • žádost o povolení zvláštního užívání (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (právnické osoby)

  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby)

K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (jestliže má být použito dálnice nebo rychlostní silnice, souhlas Ministerstva vnitra).

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
starosta 602 407 260, starosta@holubiceou.cz

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

Jaké jsou poplatky?
Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání:

  • v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč

  • na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč

  • v ostatních případech 1 000 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Přílohy
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Zvláštní užívání pozemní komunikace