Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Oficiální název
Obec Holubice

Důvod a způsob založení
Obec Holubice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

3.1 Obec Holubice
3.1.1 Zastupitelstvo obce
3.1.1.1 Finanční výbor
3.1.1.2 Kontrolní výbor
3.1.2 Starosta obce
3.1.2.1 Kulturně-školská komise
3.1.2.2 Sociálně-zdravotní komise
3.1.2.3 Komise pro rozvoj obce
3.1.2.4 Komise pro školství, mládež a sport
3.1.2.5 Komise pro kulturu
3.1.2.6 Komise životního prostředí
3.1.2.7 Sociálně-zdravotní komise

3.2 Obecní úřad

3.3 Organizační složky obce
3.3.1 Místní knihovna

3.4 Příspěvkové organizace zřizované obcí
3.4.1 Základní škola a Mateřská škola Holubice

Kontaktní spojení
Holubice 61
683 51 Holubice
Telefon/Fax: 517 375 275
E-mail: obec@holubiceou.cz
Web: www.holubiceou.cz
ID Datové schránky: 3qubk5y

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Holubice 61
683 51 Holubice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Holubice 61
683 51 Holubice

4.3 Úřední hodiny
Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

4.4 Telefonní čísla
obec: 517 375 275
starosta: 602 407 260
místostarostka: 602 407 261
účetní: 602 296 683

4.5 Čísla faxu
517 375 275

4.6 Adresa internetové stránky
www.holubiceou.cz

4.7 Adresa e-podatelny
podatelna@holubiceou.cz

4.8 Další elektronické adresy
starosta@holubiceou.cz
mistostarosta@holubiceou.cz
ucetni@holubiceou.cz

4.9 ID datové schránky
3qubk5y

Bankovní spojení
ČSOB Brno: 196113129/0300


00542423

DIČ
CZ-00542423

Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska

Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně - v kanceláři úřadu

 • písemně - osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Obecní úřad Holubice Holubice 61 683 51 Holubice

 • e-mailem: obec@holubiceou.cz

 • elektronickým podáním: podatelna@holubiceou.cz

 • telefonicky na tel. čísle: 517 375 275

Úřední hodiny:

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů

 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů

 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny

 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů

 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů

 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů

 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů

 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů

 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001

 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kdo může o informaci požádat

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost

 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)

 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství

 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení

 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení

 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí

 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)

 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

10. Příjem žádostí a dalších podání
podatelna@holubiceou.cz

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

 • proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě v § 15 odst. 4.

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat

 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

 • vyhláška č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách (Ministerstvo informatiky stanoví podle § 20 odst. 4 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.)

 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu

 • Platné obecně závazné vyhlášky

 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

14.2 Vydané právní předpisy
Obec Holubice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Úřední deska

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Holubice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
---