Základní údaje

Poloha

Obec Holubice se rozkládá na rozhraní Dyjsko-svrateckého a Hornomoravského úvalu v intenzivně obhospodařované krajině, v kopcovitém a členitém terénu na pravém břehu potoka Rakovce. Leží v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji a spadá pod správu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna. Nachází se 6,5 km severozápadně od Slavkova u Brna a 17 km východně od Brna. Územím obce prochází trať č. 300 Brno-Přerov s železniční stanicí Holubice a dále pak z této stanice vede železniční spojka na Blažovice, kde se trať napojuje na trať č. 340 Brno – Veselí nad Moravou. Severní částí katastrálního území prochází dálnice D1 a silnice II/430 Brno –Vyškov, jihovýchodním směrem vede silnice I/50 Holubice-Uherské Hradiště. Obec sousedí s katastry obcí Blažovice, Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice, Velešovice, Slavkov u Brna a Křenovice. Obec leží v nadmořské výšce 244 m n. m. na katastrálním území o výměře 739 ha a má pouze jednu část obce.

Památky

Kostel

Chrám svatého Václava byl dostavěn a předán slavnostně veřejnosti 14. července 1929.

Jméno chrámu bylo zvoleno k poctě českého knížete sv. Václava, od jehož smrti uplynulo roku 1929 tisíc let. Postaven byl z finančních sbírek od občanů, významné byla podpora mecenášů: Cyril Frank, František Brtník, František Frank, Alois Frank.
Plány vypracoval Ing. arch Stanislav Kučera, zednické práce provedl Jan Lábr z Křenovic. Vybavení chrámu sestávalo rovněž z darů (oltář, malé varhany, dominantní okno s obrazem sv. Václava nechali zhotovit manželé Heřman a Marie Floriánovi).
První generální oprava chrámu proběhla roku 1974, druhá se uskutečnila v rámci jubilea trvání 70 let roku 1999. Nové varhany, pořízené ze sbírek věřících, byly instalovány roku 1989. Chrám měl zpočátku 4 zvony z dílny p. Manouška, byly ale roku 1943 konfiskovány pro válečné účely. Nové 3 zvony byly pořízeny z finančních darů a zavěšeny roku 1972.

V souvislosti s budováním chrámu vznikal i hřbitov, umístěný vedle chrámu, který je spravován obcí. Fara byla zbudována roku 1932. Holubice jsou součástí farnosti Pozořice.

Galské hroby

V srpnu roku 1930 bylo vykopáno na poli rolníka Antonína Černého, v části zvané "Dílce", 7 galských hrobů. Později objeveno dalších 70 hrobů se zachovanými kostrami a různými předměty, hliněné nádoby z doby asi 200 roků před Kristem.

V souvislosti s budováním dálnice bylo v rámci záchranných, archeologických výzkumů odkryto množství pozůstatků, jednotlivých i větších celků vzácných nálezů. Objeven hrob ze starší doby kamenné, pohřebiště z údobí stěhování národů (několik desítek hrobů Langobardů), nalezeny šperky, keramické nádoby, zbraně a různé náčiní.

Historie

Název Obce pochází od osobního jména HOLUB. První zmínka o obci datuje se z roku 1371, kdy patřila k panství pánů z Vildenberka u Pozořic a následně prodána markraběti Janovi. Poté měl obec v zástavě Archléb z Hrádku a pak byla v držení různých vlastníků.

Byli to:

  • Markrabě Jošt

  • Oldřich Stoš z Bránic, od roku 1418 klášter dolnokounický

  • od roku 1421 Jakub z Liptova

  • Vilém z Vickova (1532)

  • Hanuš Gedeon z Olešničky (1577-1580)

  • Gedeon Gedeon z Olešničky (1598-1600), který vystavěl vodní tvrz (budova bývalého hostince " U knížecí koruny", s přilehlými polnostmi "Na knížecku" - bývalí majitelé Floriánovi, dnes Minit Bohemia s.r.o.) Domky naproti bývalému hostinci, zřízené z bývalé ovčárny, přinesly dnešní rozšířené části obce název "Curdík".

Roku 1628 byly prodány Holubice i Kruh za 16 tisíc zlatých panství slavkovskému. Obec utrpěla značně válkou "Třicetiletou" (roku 1718 obec téměř zpustla). Vpád Prusů roku 1742, nákaza cholerou (1832) a vyhynutí veškerého dobytka roku 1863 znamenalo pro obec pohromu. V letech 1855 a 1888 poškodily značně obec požáry. "Kruh" sdílel ve všech historických peripetiích osudy Holubic. Původní název zněl TŘI DVORY. První zmínka je z roku 1349. Alodní část Kruhu náležela roku 1371 k hradu Vildenberku, díl byl lénem biskupství olomouckého. Roku 1376 ustanoven biskupský man Budislav z Kruhu. Po držení různých majitelů byl Kruh prodán roku 1699 Dominiku Ondřeji, hraběti z Kaunic, majiteli slavkovského panství. Významné bylo scelení pozemků Holubic a Kruhu v letech 1903-1914.

V obci bývaly dvě kruhové cihelny a dvě cihelny ruční a vápenka, pískovna a 2 mlýny: na potoku Rakovci vodní mlýn (poslední majitel Jaromír Tupý musel mlýn roku 1959 vydat státu a byl mu znárodněn) a jiný, větrný mlýn byl roku 1918 zrušen.

V rámci pozemkové reformy roku 1923 bylo uskutečněno rozparcelování místního velkostatku, který vlastnil polnosti o 198 ha, 78 m2. Část pozemku odkoupil František Frank, který na něm vybudoval moderní, dřevozpracující závod. Byl mu po únoru 1948 státem odňat.

Roku 1888 postaveno na nové železniční trati Brno-Přerov nové nádraží.

Elektrifikace obce zavedena od roku 1914.

V roce 1964 došlo k direktivnímu sloučení se sousední obcí Velešovice a byl vytvořen společný Národní výbor. Na základě místního referenda se obec roku 1990 osamostatnila a bylo zvoleno obecní zastupitelstvo v čele se starostou.

Vybavenost obce

Vodovod

vodovodní řád je po celé obci od r. 1992, zdroj vody z Opatovické přehrady

Kanalizace

dešťová kanalizace je po celé obci vybudována od r. 1975

Elektřina

od r. 1914

Telefon

v obci je pevná telefonní síť a signál všech tří mobilních operátorů

Plyn

obec je plně plynofikována od r. 1993

Pošta

pošta Partner, tel. 777 476 756

Čistírna odpadních vod

od r. 2015

Dopravní obslužnost

Obec je zapojena do systému IDS JMK.
Jízdní řád linky 106 601 602 621

Statistika dat obyvatel k 1. 1. 2022

Počet obyvatel 1516

Kultura

Knihovna - knihovna-holubice

Aktivitám pro děti a mládež se v Holubicích kulturně – školská komise pod vedením paní Petry Šujanové. V obci organizují akce, kde podchycují dětskou vnímavost a pohyb. Patří sem dětský den, tvořivé dílničky, sportovní dny, různé soutěže, vítání občánků do života a letní čtrnáctidenní přívesnické tábory. Komise se zaměřuje i na ekologii, kdy v rámci Dne Země v katastru obce spolu s dobrovolníky sbírá odpadky a likviduje černé skládky. Při charitních sbírkách shromažďuje od místních občanů použité zachovalé oděvy, obuv, ložní prádlo, nádobí a hračky, které ještě mohou posloužit potřebným. V posledních letech se spolupodílí i na akci Kola pro Afriku, kdy jsou věnovaná kola (v jakémkoliv stavu) opravena o odeslána do Afriky.

Sociálně-zdravotní komise pečuje o zdraví a potřeby občanů především seniorského věku a je významnou součástí společenského života v obci. Mezi iniciativy ve zdravotní oblasti patří pravidelná a systematická péče o potřeby seniorů, do níž patří návštěvy jubilantů s dárky, blahopřáním a květinou. Rovněž je věnována pozornost pobytu seniorů v léčebnách a v nemocnicích. Každoročně pro ně pořádají členové komise v jarním období „Posezení seniorů“ v sále s kulturním programem, tombolou a občerstvením. Předsedkyní sociálně – zdravotní komise je paní Markéta Chromá.

Velký ohlas má každoroční košt vín se zvěřinovými hody za doprovodu cimbálovky, zájemci mohou ochutnat přes šest set vzorků špičkových vín ze soutěže Vinum Juvenale. Velmi aktivní jsou i holubičtí zahrádkáři, každoročně v prosinci pořádají košt pálenek vždy spojený s kulinářskou soutěží a někdy i s výstavou. Zájem je i o tuzemské autobusové výlety za krásami naší vlasti a o zájezdy do slovenských termálních lázní. Pořádají také instruktáže řezu stromů, workshopy a mnoho dalšího. Holubice navštěvují ochotnické spolky s představeními jak pro děti, tak i pro dospělé. K aktivitám místních občanů patří také soutěž v hodu šipkami a počítačových hrách v sále kulturního střediska. Tělovýchovná jednota pořádá na hřišti tradiční volejbalové a nohejbalové turnaje, oblíbené sportovní klání „Holubácká sedmička,“ „Pálení čarodějnic“ a letní taneční noc.

Krojované Babské hody jsou každoročně pořádány v květnu skupinou místních dívek a žen. Stárky v naškrobených krojích s dětmi a s průvodem projdou obcí za doprovodu dechové kapely, večer končí veselou taneční zábavou v kulturním středisku.

Tradiční Svatováclavské hody se konají koncem září v návaznosti na svátek knížete Václava. Mezi lety 1991 až 2010 je společně organizovaly Tělovýchovná jednota Sokol a Československá strana lidová. Od roku 2011 hody zaštiťuje obec a kulturně-školská komise. V předvečer hodů, v pátek, zdobí stárci na hřišti máju, po jejím postavení na návsi čeká na mládence dlouhá noc „pod širákem“ – strážení máji. V sobotu po obědě krojované dvojice s rozmarýnem zvou spoluobčany na večerní zábavu. Náročný víkend pokračuje v neděli mší svatou v chrámu sv. Václava, odpoledne projde obcí průvod provázený krojovanou dechovou kapelou a večer je v sále kulturního střediska zakončen druhou taneční zábavou. V listopadu holubičtí „ženáči“ organizují Martinské hody. Bývá už zima, ženy mají na hlavách šátky – čepce a přes ramena vlňáky, muži se nejlépe zahřejí slivovičkou. Večer tanečníky na zábavě doprovází cimbálovka. Při této příležitosti nelze nezmínit jméno paní Anny Ondráčkové, která se už mnoho let stará o obecní mužské kroje a zároveň provozuje vyhlášenou půjčovnu ženských i dětských kyjovských krojů, jež sama šije. S kroji je spojené náročné umění chystání, škrobení, žehlení a opravování tohoto tradičního slavnostního lidového oděvu.

Plesová sezona začíná v lednu mysliveckým reprezentačním plesem s bohatou tombolou plnou ulovené zvěře. Velmi úspěšnou novinkou byl i 1.reprezentační obecní ples, konaný v únoru 2020. Hosté se mohli občerstvit u rautových stolů a vyhrát pěknou cenu v tombole. Po mnoha letech se v Holubicích obnovila tradice ostatků, kdy průvod maškar projde obcí, dům od domu s koledou. Den plný rejů končí v sále večerní zábavou s pochováváním basy. Plesovou sezónu uzavírá březnová pyžamová zábava, která si u nás našla také mnoho příznivců. Už dlouholetou tradicí konce roku je „Vánoční koncert“ pořádaný v prostorách chrámu svatého Václava. Zpočátku u nás vystupoval s úspěchem smíšený pěvecký soubor KMČ (Kdo má čas) z Hustopečí pod vedením Antonína Šmardy st., za doprovodu malého orchestru. Od roku 2008 nám zpívá rakouský operní zpěvák, barytonista Martino Hammerle - Bortolotti. Známé koledy a vánoční písně, v různých světových jazycích za doprovodu členů symfonického orchestru, posloucháme v nádherné akustice našeho kostela.

Sport a volný čas

TJ Holubice, oddíl volejbalu

O prázdninách v roce 1929 sestavil první družstvo Josef Pindryč, učitel v Rapoticích. Na hřišti Sokola zpočátku trénovalo několik mužů volejbal fotbalovým míčem přes natažený provaz. Hrálo se jen pěstí bez počítání výsledků.

Během roku 1930 začali hrát volejbal tehdejší studenti od čtrnácti do dvaceti let: bratři Oldřich a Jaroslav Fronkovi, bratři Jindřich a Vincenc Floriánovi, Jindřich Černý, Miroslav Slavík a Václav Klusal. Později se přidali Jan Adamec a František Navrátil z Rousínova.

Jen okrajově zasáhla do hraní mladší generace hráčů: Jan Cnosta, Otakar Koutný, Jiří Zahradníček, a Václav Krejčiřík.

V letech 1933 až 1937 hrálo družstvo v takové formě, že mohlo nastoupit na turnajích ve Slavkově, Rousínově a Vyškově proti volejbalovým celkům z okresu Vyškov i brněnským družstvům Sokol Brno 1, Sokol Brno 2, Žabovřesky, Královo pole a jiné.

Trénovalo se denně od jara do podzimu, v zimě se hrálo v sále u Zatloukalů (dnes hostinec U Kapličky). Zvláštností zůstává, že volejbalistům nepřálo vedení Sokola, na zápasy chodilo málo diváků…

Výrazným milníkem vývoje volejbalu v Holubicích bylo otevření nové sportovní haly v roce 2003, která umožnila sportovním oddílům trénovat, a tak zvyšovat svoji výkonnost i v zimních měsících. V posledních dvou dekádách měl oddíl volejbalu v různých soutěžích vždy minimálně tři týmy.

A tým během těchto let postupně zvyšoval svoji konkurenceschopnost v krajských soutěžích, což v roce 2008 vygradovalo postupem do druhé ligy, ve které se doposud drží na předních příčkách. O tento nesporný úspěch se zasloužil především Arnošt Šmerda, který do holubického oddílu přivedl řadu osobností. Mezi nejvýznamnější patřil hrající trenér Václav Fikar, který svým svérázným způsobem dokázal vyburcovat nejednoho hráče.

Na bezchybný průběh, skvělé výkony a naprosto dominantní působení v druhé lize ze základní soutěže naše áčko navázalo v roce 2019 i v kvalifikaci o první ligu. Ze čtyř konaných zápasů se povedlo získat tři výhry, což vyústilo k celkovému vítězství v kvalifikaci. Na první ligu se ale bohužel na holubické palubovce těšit nemůžeme. Důvod je jediný: časová náročnost soutěže. Zde je nutné zdůraznit, že se stále jedná o sport na amatérské bázi, tedy hráči nejsou za svoje výkony a věnovaný čas nijak finančně odměňování a hrají pouze pro zábavu. Tento systém soutěže je pro naše hráče neslučitelný s běžným životem, a proto se shodli na tom, že soutěž přenechají týmu TJ ČZU Praha. Tento fakt ale nic nemění na tom, že výhra v kvalifikaci o první ligu je největším dosavadním úspěchem v historii holubického volejbalu a pravděpodobně i celé tělovýchovné jednoty.

B tým volejbalového oddílu se dlouhodobě účastnil okresního přeboru mužů, kde podával poměrně vyrovnané výkony a vždy bojoval v horní polovině tabulky. V roce 2011 dospěla většina juniorských hráčů do věku, který jim nedovoloval start v juniorské soutěži, přestoupili tak do B týmu. To rozhodlo o podání přihlášky do krajského přeboru mužů druhé třídy. Tato soutěž je poměrně kvalitnější než okresní přebor, mužstvo se však soupeřů nezaleklo a v této soutěži se mu daří.

Juniorský tým vznikl postupným růstem hráčů, které Arnošt Šmerda začal trénovat na přelomu 20. a 21. století. Tato generace začínala v soutěži krajského přeboru juniorů, kde se postupně, rok od roku zlepšovala. Pro nedostatek týmů byla soutěž krajského přeboru zrušena, a tak naši junioři sváděli urputné boje v první lize juniorů. V této soutěži nebylo z důvodu velmi kvalitních soupeřů nikdy dosaženo významných úspěchů, avšak byly k vidění spousty vyrovnaných zápasů a naši junioři získali hodně zkušeností do dalších volejbalových let. V roce 2018 a 2019 se žákovskému družstvu podařilo vyhrát okresní přebor a získat zlaté medaile.

V sobotu 22. června 2019 se na místních antukových kurtech konaly oslavy 90 let od vzniku volejbalového oddílu v Holubicích. Pozvaní byli všichni hráči, kteří za celé období nějakým způsobem zasáhli do volejbalového dění v Holubicích. Samozřejmě také pořadatelé pozvali všechny příznivce, kteří mají rádi kvalitní sport. Připravena byla výstava dobových fotografií a bohatý program přátelských zápasů mezi týmy Holubic, Šlapanic a Volejbalem Brno A.

TJ Holubice, oddíl nohejbalu (R.U.M. nohejbalový klub Holubice)
Nohejbal v Holubicích má již dlouholetou tradici. Dříve se hrával rekreačně, turnajově a byl hlavně doplňkovým sportem.

V roce 1979 se naši nohejbalisté zapojili do okresních soutěží Vyškovska. Nohejbalovými průkopníky byla parta zkušených hráčů: Zdenek Nohel, Jan Černý, Pavel Neužil, Věroslav Květoň, Ivan Šobr a František Rybníkář. Zpočátku nohejbalisté získávali zkušenosti a učili se nová pravidla i administrativu. Nohejbalový klub Holubice postupně rozšířili další hráči: Lubomír Neužil, Vojtěch Ftačník, Josef Mráz, Antonín Bajer, Vojtěch Adámek, František Dlabka, Jaroslav Novák a Miloš Kylián. V dalších letech se pravidelně účastnili okresních soutěží Vyškovska a učili se od ligových hráčů, kteří působili v ostatních oddílech.

V roce 1989 přišla mladší generace: Roman Dlabka, Tomáš Hrdina, Jaroslav Fronk, Ivo Novák, Igor Novák, Pavel Andrysík, Josef Jacko, David Světelský, Jaroslav Nohel a Petr Čepera. Později nohejbalový oddíl doplnili další hráči: Jiří Sladký, Václav Sladký, Vítězslav Ondráček, Pavel Fronk, Jiří Hůlka, Zdeněk Hůlka, Zbyněk Nohel, Michal Kolísek, Tomáš Crha, Lukáš Havránek, Ivo Duchoň, Petr Sekvenc.

V těchto letech měl oddíl široký kádr, který mu umožnil do okresních soutěží postavit dvě mužstva. Postupem času hráči získali pár trofejí na turnajích a úroveň hry začala vzrůstat. V roce 1996 se stali poprvé „Přeborníkem okresu Vyškov v nohejbale,“ po získání tohoto titulu oddíl postoupil do Jihomoravského krajského přeboru. V začátcích v „Kraji“ získávali potřebné zkušenosti, soutěž byla úplně jiná než okresní. Po několika druhých a třetích místech se hráči stali v roce 2007 vítězem Jihomoravského krajského přeboru nohejbalu mužů.

V letech 2008 až 2011 naši nohejbalisté Jihomoravský krajský přebor sice vyhrávali, ale druhá liga pro ně byla zakletá. Zlom nastal v roce 2011, kdy konečně postoupili do 2. ligy, třetí nejvyšší soutěže v ČR. Za dva roky v ní obsadili krásné třetí místo a následující rok také, tentokrát s ještě větším bodovým ziskem. V roce 2015 vybojoval tým druhé místo a poprvé se na vrcholu sezóny kluci připravovali na play-off o první ligu. Tam ale neměli šanci. V roce 2018 skončili na třetím místě. V současné době kvůli mnoha zraněným hráčům ligu nehrají, ale torzo ligového týmu hraje jihomoravský krajský přebor. Vévodí mu bez porážky a zdá se, že nic nebrání v účasti v kvalifikaci o druhou ligu a návratu zpět do republikové soutěže. Na druhou stranu může vedení oddílu potěšit zisk zlaté medaile z Mistrovství české republiky dvojic mladších žáků 2019 v Karlových Varech. Vybojovali ji František a Roman Dlabkovi, kteří momentálně hostují v MNK Modřice. Je to doposud největší úspěch holubického nohejbalu a velká naděje do budoucna.

Vedoucím oddílu je Roman Dlabka, který převzal tuto funkci po dlouholetém trenérovi Pavlu Neužilovi. Osobnost Pavla Neužila zaslouží pár slov. Jen díky jeho zarputilosti, pracovitosti, chuti učit kluky věnovat se naplno sportu, vyhecovat všechny k co nejlepšímu výkonu je postupně, krůček po krůčku, přivedl k dnešním úspěchům.

Mimo soutěže pořádají každoročně dva nohejbalové turnaje v obci a během roku se naši hráči účastní zimních i letních turnajů po celé české republice. Na zvýšení kvality nohejbalu v obci přispělo postavení nové sportovní haly v roce 2003, kde hráči několikrát týdně trénují a chodí do posilovny.

V sobotu 3. srpna 2019 se vzpomínalo i slavilo, v Holubicích totiž uplynulo čtyřicet let od prvního kopnutí balónu přes síť. Čtyři desítky let, během kterých se nohejbal v Holubicích posouval vzhůru. Od čutání na plácku přes okresní a krajské soutěže až do vytoužené ligy. Desítky jmen, která se zasloužila o to, že malá obec ve stínu Brna dokázala v nohejbalu téměř tolik, co současná, skoro čtyřsettisícová aglomerace. Na programu byl exhibiční turnaj trojic, kterého se zúčastnili mistři republiky - mladší žáci MNK Modřice (Svoboda, Dlabka a Jahoda), tým bývalých fotbalistů Zbrojovky Brno (Švancara starší, Švancara mladší, Hron), někdejší hokejisté Komety Brno (Karlíček, Hartmann, Moskal), celek České televize (Kubásek, Kozák, Černohlávek) a družstvo Holubice Mix (Fendrichová, Hrdina, Fronk). Miniturnaj nakonec vyhráli mladí z Modřic před Holubicemi a Českou televizí.