Výpis z Rejstříku trestů

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
V této věci je oprávněn jednat občan, jehož se výpis z Rejstříku trestů (dále jen „RT“) týká, a to na základě písemné žádosti.

Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z RT vydán.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z RT na základě úředně ověřené plné moci.

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
paní Kocourková Naděžda, telefon 602 296 683, e-mail: ucetni@holubiceou.cz

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

Jaké jsou poplatky?
Správní poplatek za výpis z RT je 100 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Výpisy se obvykle poskytují na počkání.

Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob