Připojení nebo sjezd na místní komunikaci

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

  • žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

  • dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti)

  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby)

  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající)

K vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky.

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
starosta 602 407 260, starosta@holubiceou.cz

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

Jaké jsou poplatky?
Za povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Přílohy
Formulář žádosti není stanoven.

Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci