Ověřování podpisů a kopií (vidimace, legalizace)

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu) se provádí na žádost fyzické osoby.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
K legalizaci (ověření) podpisu předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.
Žadatel o legalizaci, případně svědci, předloží k prokázání své totožnosti platný:

  • Občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, nebo

  • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince (doklad lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele), nebo

  • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva(doklad lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele).

K vidimaci (ověření kopie) na úřadě předložte ověřovanou listinu a originál listiny, ze které byla kopie pořízena.

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
paní Kocourková Naděžda, telefon 602 296 683, e-mail: ucetni@holubiceou.cz

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

Jaké jsou poplatky?
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Vidimace a legalizace