Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Předmět poplatku a poplatník

 • Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 • Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč

 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč

 • za umístění stavebních zařízení 1 Kč

 • za umístění reklamních zařízení 10 Kč

 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč

 • za umístění zařízení cirkusů 10 Kč

 • za umístění skládek 2 Kč

 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10 Kč

 • za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10 Kč

 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč

 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč

Splatnost poplatku

Poplatek ve stanovené výši je splatný:

 • při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

 • při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí:

 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

 • z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Od poplatku se dále osvobozují:

 • Obec Holubice.

 • Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Obec Holubice.

 • Vlastníci pozemků, které jsou vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství označeny jako veřejné prostranství, kteří toto prostranství užívají pro sebe některým ze způsobů užívání zpoplatněných v čl. 5 vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 • umístění skládky stavebního materiálu v souvislosti se stavbou, na niž bylo vydáno stavební povolení nebo byla ohlášena, a to po dobu 2 let od nabytí právní moci stavebního povolení, nebo po dobu 1 roku od doručení souhlasu s ohlášením stavby.

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

 • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Plné znění vyhlášky