Poplatek za svoz a likvidaci odpadů

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku a za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 • fyzická osoba přihlášená v obci,

 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka v roce 2024 činí 700 Kč.

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, alternativně ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Způsoby placení poplatku

 • v hotovosti na pokladně OÚ

 • bezhotovostně – více informací zde

Osvobození

Od poplatku se osvobozují:

 • děti do konce kalendářního roku, v němž se narodily a následující kalendářní rok,

 • fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci Holubice, která se zde nezdržuje více jak 12 měsíců a její pobyt není znám,

 • fyzická osoba, která se celoročně trvale nezdržuje na území České republiky,

 • fyzická osoba, která je celoročně trvale ve výkonu trestu odnětí svobody,

 • fyzická osoba, která je celoročně trvale ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče,

 • fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu na adrese ohlašovny Obecního úřadu Holubice, pokud se v obci nezdržuje.

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

 • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Plné znění vyhlášky