Komise životního prostředí

Popis činnosti Komise životního prostředí

  • Iniciuje, případně zpracovává podklady k návrhům vyhlášek v oblasti životního prostředí.

  • Předkládá návrhy a možnosti zapojení občanů a spolků na zlepšení životního prostředí.

  • Předkládá návrhy a vyjadřuje se k záměrům úprav a údržby veřejných prostranství – ploch veřejné zeleně řešených v kompetenci obce Holubice.

  • Projednává návrhy a podněty z ostatních komisí zastupitelstva obce Holubice v oblasti své působnosti a zaujímá k nim své stanovisko.

  • Vyjadřuje se k návrhu zabezpečení sjízdnosti komunikací v obci Holubice.

  • Vyjadřuje se ke koncepci životního prostředí obce Holubice.

  • Vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství zpracované obcí Holubice.

  • Projednává a vydává stanoviska k investičním i ostatním záměrům, dotýkajících se problematiky životního prostředí.

  • Posuzuje návrhy v oblasti zajišťování čistoty a veřejného pořádku na území obce Holubice.

  • Vydává stanoviska k žádostem o poskytnutí finančních prostředků v oblasti životního prostředí.

Zápisy ze zasedání Komise životního prostředí