Poplatek za psy

Poplatek ze psů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku ze psů.

Poplatník a předmět poplatku

 • Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Holubice.

 • Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za jednoho psa 100 Kč

 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč

 • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 50 Kč

 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 100 Kč

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Způsoby placení poplatku

 • v hotovosti na pokladně OÚ

 • bezhotovostně – více informací zde

Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

 • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Plné znění vyhlášky