Poplatky za komunální odpad a psy na rok 2023

Obecní úřad Holubice oznamuje, že do konce měsíce března 2023 vybírá poplatky za komunální odpad a za psy.

Výše poplatku za psa je 200,-Kč za psa/rok.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu je 650,-Kč za osobu/rok. Splatnost poplatků je do 31. března 2023. Poplatek je také splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. března a do 30. června příslušného kalendářního roku.

Od poplatku za svoz odpadu se osvobozují děti do konce kalendářního roku, v němž se narodily a následující rok.

Pokud poplatník nezaplatí do 30. června 2023, výše poplatku může být navýšena až na trojnásobek podle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

Poplatek lze uhradit:

Hotově v kanceláři OÚ Holubice v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Převodem na bankovní účet obce Holubice vedený u ČSOB a. s., číslo účtu 196113129/0300:

Do předmětu uvedete, zda se jedná o svoz odpadu (variabilní symbol 1345) či poplatek za psa (variabilní symbol 1341).

Do specifického symbolu uvedete číslo popisné.

Do zprávy pro příjemce napíšete u odpadu částky a jména, za které je poplatek odváděn, u poplatku za psa napíšete Vaše jméno a příjmení.

před 4 dny, 9 hodinami (Ilona Marinčová)

Zobrazit přehled